Algemene voorwaarden Only4U

Deze Algemene Voorwaarden (AV) hebben betrekking op alle diensten, producten en materialen van Salon Only4U (Only4U), (reclame)uitingen en alle daaraan verbonden (al dan niet vrijgestelde) medici en cosmetische consulenten. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden gesloten, zoals behandelovereenkomsten met cliënten, worden deze AV geacht daar onderdeel van uit te maken. Only4U is gevestigd te Enschede en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 69702985.

Artikel 1 – Definities AV In deze AV wordt verstaan onder:

1. Specialiste(s) die werkzaam is/zijn als schoonheidsspecialiste(s), (medisch) pedicure(s), nagelstyliste(s) bij Only4U en de behandelingsovereenkomst sluit(en) met de Cliënt.

2. Diensten: alle door Only4U te leveren diensten, hieronder ook maar niet uitsluitend begrepen behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.

3. Producten: door (Only4U) gebruikte en/of geleverde producten.

4. Cliënt: de te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht met Only4U een behandeling wordt verricht.

5. Voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Only4U en de Cliënt overeengekomen Diensten en/of Producten.

2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cliënt, voor de uitvoering waarvan door Only4U derden dienen te worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze AV zijn alleen geldig als ze tussen Only4U en de Cliënt zijn vastgelegd. Only4U draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de Cliënt een afschrift daarvan.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (Algemene) voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Only4U en Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen Only4u en Client een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

Artikel 3 – Behoorlijk gedrag

1. De Cliënt behoort zich in de salon van Only4U te gedragen volgens algemene aanvaarde normen en waarden.

2. Indien de Cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Only4U het recht de Cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij Only4U wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de Branchecode van schoonheidsspecialisten (nadere informatie via www.cvae.nl). Er wordt van de Cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 4 – Beschadiging en diefstal

1. Only4U heeft het recht van de Cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de Cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Only4U is gevestigd.

2. Only4U meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 5 – Behandelovereenkomst

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is mondelinge toestemming van de Cliënt voldoende.

2. Als de Cliënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem/har uitoefenen of van zijn/haar voogd.

3. Als de Cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de Cliënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist.

4. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de Cliënt mondeling geïnformeerd over:

a. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;

b. de prijs van de behandeling, de eventuele mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling;

c. de instructies voor de Cliënt voor en na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de Cliënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de Cliënt contact moet opnemen; en

5. De Cliënt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. De Cliënt dient Only4U vóór aanvang van de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren die van invloed kunnen zijn op de behandeling en/of in te zetten producten. Voorgaande geldt ook in geval Cliënt zwanger is, of in de aanlooptijd is om het te worden. Only4U kan bij twijfel hierover de Cliënt vragen voor de behandeling een arts te raadplegen.

6. De Cliënt mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol. Only4U mag het uitvoeren of voortzetten van de behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de Specialiste is bindend. Indien de weigering gebeurt, is de Cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.

7. Only4U kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of de behandeling veilig kan gebeuren. De mening van de Specialiste is bindend. Indien de weigering binnen 24 uur voor of tijdens de behandeling gebeurt, is de Cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.

8. Door met de behandeling aan te vangen, verklaart Cliënt deze AV te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.

Artikel 6 - Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen mogelijkerwijs geheel of gedeeltelijk vergoed.

2. De Cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Only4U.

3. Only4U zorgt desgewenst voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

4. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

5. De Cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

6. Only4U is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 7 – Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met loyaliteitsprogramma of andere kortingsprogramma’s en/of -acties.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Only4U zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Only4U zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de Cliënt vooraf inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Only4U heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle (medische) gegevens, waarvan Only4U aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Only4U worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Only4U het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen. Only4U zal de betreffende gegevens vastleggen in het digitale Cliëntendossier. Het Cliëntendossier dient dan ook als enige bewijs.

3. Elke Cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Only4U te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een Cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Only4U gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

4. Only4U is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Only4U kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien de overeenkomst de verplichting voor Cliënt behelst bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke andere wijze ook verstrekt, zal Only4U deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. Only4U zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. De gegevens zullen noch geheel nog gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere wijze dan ook mogen vermenigvuldigd.

6. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Only4U verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken

Artikel 9 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

1. De conform overeengekomen te verlenen Diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang de Cliënt in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang de Only4U door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.

2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Only4U de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal Cliënt, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.

3. Only4U is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te (doen) ontbinden indien:

a. Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst Only4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Only4U op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Only4U de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

6. Only4U behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Niets van de uitingen, Diensten, Producten en/of materialen van Only4U mag zonder vooraf verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.

2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door Only4U en daarom kan worden verzocht via info@only-4u.nl.

Artikel 11 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

1. De tarieven voor de dienstverlening door Only4U worden aan Cliënt bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging.

2. Alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3. Only4U mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan Only4U, dat in redelijkheid niet van Only4U mag worden verwacht dat hij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

4. Only4U bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3 van dit artikel onverwijld mondeling aan Cliënt, met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk verhoging zal ingaan.

Artikel 12 – Betaling

1. De betaling voor de geleverde Diensten en/of producten dient direct na de behandeling voldaan te worden. Het staat Only4U en Cliënt vrij om een andere wijze van betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Betaling van overige facturen aan Only4U dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Only4U aan te geven wijze. Door het enkele feit dat Only4U op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is hij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.

3. Indien de Cliënt in aanmerking komt voor een bijdrage van een zorgverzekeraar, dan dient deze de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.

4. In geval van niet tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de Cliënt jegens Only4U onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van Only4U onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. De Cliënt kan geen beroep doen op verrekening. Voor iedere dag, maand of gedeelte van een maand waarin de Cliënt met de betaling van de factuur in gebreke is, Only4U gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 1% rente per maand (12% per jaar), tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal dan worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in gebreke is tot het moment dat het volledige bedrag is voldaan.

6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Only4U maakt in het kader van de incasso van een vordering op de Cliënt, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van de Cliënt, zijn voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225. Het staat Only4U vrij de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.

7. Het is Cliënt niet toegestaan eenzijdig de betaling op te schorten.

8. Indien de Cliënt in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft Only4U het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Only4U het recht de overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door Cliënt, aan Only4U veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, Diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de overeenkomst.

9. Indien de Cliënt bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, dan is hij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan Only4U bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen. Een aan Only4U aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal Only4U onverwijld een creditering doen plaatsvinden.

10. Betalingen door of vanwege de Cliënt strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Cliënt.

11. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

Artikel 13 - Afspraken

1. De Cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Only4U melden. Indien de Cliënt deze verplichting niet nakomt, mag Only4U het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de Cliënt berekenen.

2. Indien de Cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Only4U de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Only4U de afspraak annuleren en het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de Cliënt berekenen.

3. Only4 moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Cliënt melden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Indien Only4U aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Only4U beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

2. Only4U is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen Diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Only4U toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

3. Only4U is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Only4U is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4. Only4U is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade jegens derden. Cliënt wordt bij het sluiten van een overeenkomst met Only4U steeds geacht Only4U hiervoor te vrijwaren.

5. Onder indirecte schade wordt mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Only4U is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Only4U verstrekte informatie of geleverde Diensten, tenzij anders bij Wet bepaald.

7. De Cliënt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Only4U lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Cliënt of van de Cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

8. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet direct aan Only4U zijn gelieerd, wordt afgewezen.

9. Als ten behoeve van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst verrichtingen worden verricht in een kliniek die geen partij is bij deze overeenkomst, is deze kliniek voor een tekortkoming mede aansprakelijk alsof zij zelf partij is bij de behandelingsovereenkomst.

10. De Cliënt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de Only4U lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.

11. Als de Cliënt aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem/haar niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

12. Only4U treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van cliënten te voorkomen.

13. De Cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

14. Only4U aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van de eigendommen van Cliënt. Dit heeft ook betrekking op achtergelaten eigendommen.

Artikel 15 – Inspanningsverplichting

Only4U heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de Cliënt zal hij/zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. Only4U aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

Only4U is onder geen beding verplicht geld retour te geven.

Artikel 16 – Overmacht

1. Only4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens 0pdrachtgever indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. In geval van overmacht is Only4U niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.

3. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Only4U geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Only4U niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.

4. Only4U en/of Cliënt kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is Only4U en/of Client gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

5. Voor zover Only4U ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Only4U gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

Only4U behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot het ogenblik dat de volledige koopprijs is voldaan.

Artikel 18 – Vrijwaring

Cliënt vrijwaart Only4U voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere is dan aan Only4U toerekenbaar is. Indien Only4U uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden Only4U zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Only4U, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Only4U en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Cliënt.

Artikel 19 – Klachtenregeling

1. Only4U beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en/of een product moeten na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven binnen 5 werkdagen worden ingediend bij Only4U.

3. Bij Only4U ingediende klachten worden binnen 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Only4U per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Geschillen tussen de Cliënt enerzijds en Only4U anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de Cliënt als door Only4U schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

6. Cliënt en Only4U komen overeen eerst zich in te spannen om samen het geschil op te lossen alvorens deze aan de geschillencommissies voor te leggen.

7. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

8. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde Geschillencommissies of aan de rechter.

9. Met inachtneming van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is ter zake van alle mogelijke geschillen uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter bij de Rechtbank.

10. Only4U en Client zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.

11. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Only4U en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 – Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en te allen tijde in schriftelijke of elektronische vorm opvraagbaar bij Only4U. Het staat Only4U te allen tijde vrij om deze AV te wijzigen. Met een wijziging vervallen alle eerdere versies: van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden Only4U – 2022 - v120

Terug naar Startpagina