Privacy - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Only4U is hierop voorbereid. In deze privacyverklaring zal worden toegelicht welke gegevens Only4U verwerkt evenals met welk doel. Ook zal in deze privacyverklaring aandacht worden geschonken aan uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens.

Uw toestemming

Ingeval u gebruik maakt van de diensten en/of producten van Only4U dan geeft u expliciet toestemming aan Only4U om uw persoonsgegevens te verwerken, doch voor zover dat noodzakelijk is en/of daarvoor een gerechtvaardigd belang voor is.

Algemeen

Voor de volledigheid zal Only4U allereerst enkele begrippen en/of bepaalde namen nader toelichten.

Only4U is gevestigd te Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 69702985. De eigenaresse van Only4U is Debby Koldeweid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Met het oog op de overeenkomst die u sluit met Only4U is ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens Only4U de verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens

Ingeval u gebruikt maakt van de diensten van Only4U kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens.

 • voor- en achternaam;

 • geslacht;

 • geboortedatum;

 • adresgegevens;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • bankgegevens;

 • eventuele gezondheidsgegevens, levenswijze en gewoonten via intakeformulier/huid-, lichaams- en voetdiagnose, eventueel beroep;

 • waar nodig voor en na foto’s, foto’s van fotoshoots, workshops etc;

 • overige persoonsgegevens die u aan Only4U verstrekt ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, telefonisch, per e-mail en/of via social media; en

 • leveranciersgegevens bijvoorbeeld voor de inkoop van producten of inventaris.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Only4U verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen, telefonisch of per e-mail, indien dit noodzakelijk is om de diensten uit te kunnen voeren dan wel om bepaalde producten te leveren, waaronder tevens wordt verstaan het aan u factureren voor de verrichte diensten en/of geleverde producten. Ook zal Only4U uw persoonsgegevens moeten gebruiken ingeval u geïnformeerd moet worden over wijzigingen in haar diensten en/of producten.

 • Only4U verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De naam en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

 • De adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van facturen, uitnodigingen, voor het verzenden van onze nieuwsbrief, het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of voor het mogelijk maken van verzendingen van producten.

 • De gezondheidsgegevens, levenswijze en gewoonten worden gebruikt bij het samenstellen van de behandeling en om de voortgang van de behandelingen te kunnen monitoren. Deze kunnen een indicatie of contra-indicatie zijn voor de behandeling.

 • Alle bovengenoemde gegevens worden verwerkt op een (electronische) klantenkaart.

 • Voor- en na foto’s van huidproblemen kunnen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

 • Voor het eventueel plaatsen van voor- en na foto’s van huid, nagels of gemaakte foto’s tijdens een fotoshoot of workshops op mijn website of social media wordt apart schriftelijk toestemming gevraagd.

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Only4U verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Only4U verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De verwerking van de persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten en/of producten van Only4U zult u veelal een afspraak moeten maken. Voor het maken van deze afspraak bij Only4U en/of ingeval u op een andere wijze gebruik maakt van de diensten en/of producten van Only4U dient u -zowel via de website van Only4U (www.only-4u .nl), telefonisch als andere communicatiemiddelen zoals whatsapp- uw persoonsgegevens achter te laten. Voor haar eigen administratie zal Only4U enkele persoonsgegevens van u verwerken.

Bij een bezoek aan de website van Only4U worden overigens in principe geen persoonsgegevens van u verwerkt. Deze verwerking van persoonsgegevens zal pas plaatsvinden op het moment dat u een afspraak maakt met Only4U via de website. Om gebruik te maken van de diensten van Only4U zult u wel moeten instemmen met deze privacyverklaring.

Maatregelen

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens zal Only4U alle passende technische en/of organisatorische maatregelen in acht nemen om zodoende verlies of enige vorm van onrechtmatig verwerking te voorkomen (althans voor zover mogelijk).

Delen van uw persoonsgegevens met een derde

Het kan zijn dat Only4U verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij op grond van een wettelijke verplichting en/of een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is in ieder geval de redelijke bedrijfsvoering van Only4U . Dit brengt met zich dat Only4U enkele persoonsgegevens met de volgende personen/instanties zal moeten delen. Deze partijen zullen in de lijn met deze privacyverklaring uw persoonsgegevens verwerken.

 • Belastingadviseur/accountant van Only4U vanwege inzage in facturen met adresgegevens;

 • Websitehoster van Only4U voor het opslaan van gegevens uit contactformulier van de website.

Ingeval u instemt met deze privacyverklaring stemt u er dus mee in dat uw persoonsgegevens krachtens een gerechtvaardigd belang -doch vertrouwelijk- worden gedeeld met bovenstaande instanties.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen aan een derde als daarvoor geen gerechtvaardigd belang en/of wettelijke verplicht toe bestaat. Uw persoonsgegevens zullen ook niet worden gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, evenmin voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen door bijvoorbeeld bepaalde computerprogramma’s en/of systemen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maar niet langer na 1 jaar nadat u kenbaar hebt gemaakt geen gebruik meer te willen maken van de diensten en/of producten van Only4U .

Er is hierop wel een uitzondering ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens: net zoals elke ondernemer is Only4U wettelijk verplicht haar administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren. Na het verstrijken van deze termijn zullen ook die persoonsgegevens worden vernietigd.

Cookies

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website van Only4U naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie zal dan worden verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Ingeval u zich afmeldt voor cookies kan het wel zijn dat de website minder goed werkt.

Uw recht tot inzage, wijzigen, beperken en/of vernietigen

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan, waaronder recht tot inzage, wijzigen en/of het laten vernietigen van uw persoonsgegevens. Deze rechten zal ik hieronder nader toelichten.

Verzoek tot inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens te allen tijde opvragen bij Only4U . U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Only4U .

Verzoek tot wijzigen

Ingeval u uw persoonsgegevens wilt laten wijzigen en/of vernietigen zoals deze bekend zijn bij Only4U , kunt u een verzoek hiertoe indienen bij Only4U .

Verzoek tot beperken

U heeft -doch onder voorwaarden- ook het recht om Only4U te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Verkrijgen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens zoals deze bekend zijn bij Only4U te verkrijgen en/of te laten overdragen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij Only4U. Only4U zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm verstrekken. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Intrekken van uw toestemming

U heeft te allen tijde het recht om een eenmaal verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Only4U gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Only4U u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Het indienen van een verzoek

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@only-4u.nl. Only4U zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat Only4U een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Only4U om haar moverende redenen uw verzoek afwijst, zal een schriftelijke motivering volgen.

AVG

Only4U zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens, zoals onder meer bepaald in Algemene verordening gegevensbescherming.

Wijzigen van privacyverklaring

Salon behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Only4U zal u daarvan op de hoogte brengen.

Het maken van bezwaar

Als een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door Only4U (direct of indirect) plaatsvindt en u kunt zich daarmee niet verenigen dan kunt u zich hiertegen verweren door het indienen van bezwaar en/of een klacht bij Only4U of bij de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over AVG verwijs ik u ook naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

AVG Only4U - 2020 - v1.0

Terug naar Startpagina